divendres, 3 de desembre de 2021

0/28 DELIMITACIÓ DE COLOMERS: INTRODUCCIÓ A UNA RUTA A PEU PELS LÍMITS

El Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, modificat pel Decret 209/2015, de 22 de setembre i el Decret 203/2018, de 25 de setembre, estableix el procediment administratiu de la delimitació municipal, l’objectiu del qual és l’elaboració del Mapa Municipal de Catalunya.

Aquest mapa que s’està realitzant en aquests moments arreu de Catalunya no és tant una nova delimitació com una recuperació de la delimitació existent a partir de documents que recullen les fites d’atermenament municipal i les línies que els uneixen.

En el cas de Colomers, el treballs i actes de delimitació s’han realitzat els anys 2009 (delimitació amb Sant Jordi Desvalls), 2017 (delimitació amb Foixà) i 2021 (delimitacions amb Jafre i amb Vilopriu), i han tingut com a base documental els Trabajos topográficos de la Comisión geográfica del NE de España, realitzats durant l’any 1927 sobre el terreny i amb participació de comissions municipals creades a l’efecte. El fet que durant les delimitacions actuals s’hagin trobat dues fites monumentades no referenciades en els documents de l’any 1927, palesa que l’atermenament i la fitació són força anteriors a aquest any. Potser de finals del segle XIX, d'acord a la cronologia de delimitació municipal espanyola: la Constitució de 1812 o de Cadis establia (art. 310) que calia atermenar els municipis; un Decret de 1870 obligava els municipis a l’atermenament en el termini de dos mesos, cosa que no es va fer en la majoria de casos; un Reial Decret de 1889 demanava la revisió de tots els atermenaments que estiguessin fets i que es fessin els que faltessin. És possible, doncs, que els atermenaments de Colomers, amb les seves fites, monumentades o no, siguin del darrer decenni del segle XIX, època en què Gaüses encara era municipi i no mer poble del municipi de Vilopriu, com es dedueix de la contradicció entre la delimitació de 1927 de Colomers amb el municipi de Vilopriu però que documenta unes fites les inscripcions de les quals esmenten, en set casos, Gaüses i que palesen, doncs, un caràcter municipal anterior perdut. Sens dubte, les pedres parlen.

Un cop feta la delimitació municipal de Colomers entre 2009-2021, podem establir, abans de fer la ressenya descriptiva de les seves fites, que han de permetre una ruta a peu pels límits de Colomers, aquest breu resum:

1. Cadastre i delimitació discrepen en sis punts:

a) Entre J2-rec del Molí (en línia a J3), la línia cadastral passa més a l’E.

b) Entre V1-V2, deixant fora tota una gaia al NE que és del terme de Vilopriu, per la qual cosa Colomers limita amb Garrigoles-Les Olives només cadastralment.

c) Entre V2-V4, V3 supera la línia de cadastre pel N.

d) Entre V7-boca N pont carretera GI-631 (abans de V9), V8 supera la línia cadastral pel N.

e) Entre V9-V10, la línia cadastral passa més a l’E.

f)  Entre V15-marge O carretera GI-633 (V15 de 1927), la línia cadastral passa més a l’O.

2. En les actes de delimitació del 1927 es van deixar dues fites monumentades amb inscripcions, ambdues recuperades per l’alcalde resseguint la línia de cadastre sobre el terreny, la qual cosa permet de pensar que en algun lloc força inaccessible a causa de la massa forestal desbocada se’n pugui trobar algun dia alguna altra, potser entre V9-V10:

a) J4, que no afecta la delimitació en estar sobre la mateixa recta que uneix J3-J5.

b) V14, que afecta la delimitació en perjudici de Colomers, ja que abans limitava entre V13-V15.

3. Resum de les fites documentades l'any 2021: 28

a) Monumentades: 25

            -Conservades: 18

                .Amb inscripció: 17

                .Sense inscripció: 1

            -No conservades: 7

                .Amb inscripció: 5

                .Sense inscripció: 2

b) No monumentades: 3

4. D’un total de 28 fites (26 de les actes de 1927 i 2 de retrobades per a les actes de 2021), del 1927 al 2021 el nombre de fites monumentades s’ha reduït: de les 25 monumentades (23 de les actes del 1927 i 2 de retrobades per a les actes del 2021), algunes de les quals han perdut les inscripcions en part o en la seva totalitat, se n’han perdut 7 (5 amb inscripció i 2 sense inscripció), a causa de moviments de terra per esllavissades de marge, eixamplament de camins i de carreteres, construcció de regadius, etc.: J3, V4, V6, V7 i V15(1927) amb inscripcions i V3 i SJ2 sense inscripcions.

5. Hi ha 4 fites comunes a tres termes: seguint el recorregut est, nord, oest i sud, la fita comuna als tres termes de Colomers-Foixà-Jafre dins del riu Ter (J1-F2, al SE del terme); la fita comuna als tres termes de Colomers-Jafre-Vilopriu al Bosc de Mas Cremat (J8-V1, al NE del terme); la fita comuna als tres termes de Colomers-Sant Jordi-Vilopriu- a la riera de Diana (SJ1-V17, a l’O del terme), i la fita comuna als tres termes de Colomers-Foixà-Sant Jordi Desvalls dins del riu Ter (SJ4-F1, al SO del terme). Les altres 24 fites restants són comunes a dos termes: 6 a Colomers-Jafre; 16 a Colomers-Vilopriu (10 de les quals a Colomers-Gaüses), i 2 a Colomers-Sant Jordi.

6. Entre 2009-2021, s’han reclavat o reparat 5 fites: J2 (desclavada), J7 (trencada), V9 (desclavada), V16 (desclavada) i SJ3, la qual, trencada, desclavada i desplaçada de la ubicació originària pel pagès que treballava el camp on era situada, està clavada darrera de l’absis de l’Església de Colomers.

7. El recorregut descriptiu que seguirà és en el sentit contrari a les agulles del rellotge: E-N-O-S.